Сэбэр дуран Arsalan и Alagui


Здесь можно прочитать текст песни Сэбэр дуран - Arsalan и Alagui. Стихи и песня онлайн.


Автор: Arsalan и Alagui

Название песни: Сэбэр дуран

Текст просмотрен: 476



Скачать

Другие песни исполнителя Arsalan и Alagui


Текст песни:

1. дурамни, шимни намайгаа дуулыш,
сэсэн сэсэг шэнги хододоо ургыш.
бишыхан альгыеш таалахадам,
баяртай бодолнууд минии hанаанда.
дуратайб гээд, шэбэрнээрэй,
зYYдэн соогооо намай угтаарай,
гэнтэ тойроод хараарай,
Yльгэрэй талмай дээрэ
шинии хQQрхэн шарай.

дабталга:
инагхамни, гансахамни, наhанайм заяа,
халуухан хQQрхэн нарамни, би шинии хажуудаш
YбэлдQQ дулаасуулхаб шамайгаа, ойлгоорой,
сэбэр дураяа ши гамнаарай.

2 YглQQнэй наран шамгуйгQQр юуншье бэшэ,
энэ минии зYрхэнэй Yнэн дуран гээшэ.
дуранай далай намай, шамай эзэлээ.
ши намдаа тYрYYшынхеэ дуратайб гээд хэлээш.
би одоо хододоо шамтай, минии одон,
бодолдоо бY гомдо, намhаа бY холодо.
YбэлдQQ бY даара, минии hайхан наран,
дуранай гуламта бY орхи, гуйнаб.

дабталга 2 дахин



Комментарии:

Добавить комментарий



Каптча: